Produkt został dodany do koszyka!

Ilość
Razem

Jest 0 produktów w koszyku. Jest 1 produkt w koszyku.

Ilość produktów (brutto)
Suma dostaw (brutto) Do ustalenia
Podatek 0,00 zł
Razem (brutto)
Kontynuuj zakupy Przejdź do koszyka

Szukaj

Copyright © PrestaHelp.com 2020,
Wszystkie prawa zastrzeżone

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PRESTAHELP.COM

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Jakub Gzyl prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą egzyl.pl z siedzibą: 64-520 Zielonagóra Stobnicka 25, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=dd54b3cc-9447-4d76-a3d3-bdc0d15c89fc, NIP 7872040362, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów;

 2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów, dostępny w domenie internetowej:prestahelp.com.

 3. Kupujący – Użytkownik, który zawiera w ramach Sklepu Umowę;

 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 5. Umowa – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu;

 7. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet, za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer, telefon), włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów tj. przeglądarką internetową, włączona obsługa plików typu Cookies oraz posiadanie aktualnego adresu e-mail.

 2. Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedającym:

  1. pisemnie – na adres korespondencyjny: Obelzanki 23C, 64-510 Wronki,

  2. telefonicznie – pod numerem telefonu 692403994,

  3. drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@greenpage.pl.

 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści oraz zdjęć udostępnionych w Sklepie bez uprzedniej zgody producentów lub Sprzedawcy.

 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu tzw. layout, jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 5. Użytkownik ma możliwość pisania komentarzy. Zakazane jest: umieszczanie komentarzy zawierających treści bezprawne, obsceniczne, nieprzyzwoite lub pogróżki; zamieszczanie obelżywych lub oszczerczych informacji; podawanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; naruszanie praw osób trzecich; rozpowszechnianie oraz publikowanie spamu.

IV.    SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (zamówień) przez Użytkowników.

 2. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik składa ofertę kupna określonego towaru.

 3. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.

 4. Kupujący dokonuje zakupu towaru zgodnie z ceną oraz wysokością kosztów dostawy, które obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

 5. Koszt przesyłki wliczony jest w końcową cenę zamówienia.

 6. Zamówienia można składać:

 1. za pośrednictwem poczty e-mail 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok,

 2. telefonicznie pod numerem telefonu 692403994 od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach 9.00 – 16.00 .

 1. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

 2. Każda Umowa potwierdzana jest paragonem bądź na życzenie Kupującego fakturą.

 3. Wszystkie sprzedawane towary zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez producenta.

 4. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie, jak i bez rejestracji.

 5. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

 1. wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu oraz

 2. akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku korzystania ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy bez rejestracji, Użytkownicy mają obowiązek akceptacji Regulaminu.

 2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad.

 4. Zakupiony moduł można wykorzystać do jednego adresu www.

 5.  Niektóre pliki, których opis to zawiera, są kodowane ionCube PHP ver 5.3+ (wyłącznie moduł allegro) - do poprawności ich działania jest wymagana zainstalowana aplikacja ionCube na serwerze, jeżeli nie działa należy skontaktować się z administratorem serwera.

 6.  Informacje o zgodności modułu z daną wersją są datowe na dzień, w którym moduł został wystawiony na sprzedaż. Jeśli wychodzi nowa wersja prestashop moduł może na tej wersji nie działać poprawnie, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

 7. Aktualizcja modułu jest darmowa przez pierwszy rok od jego zakupu.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka. Użytkownik ma możliwość:

 1. korekty liczby sztuk towaru dodanego do koszyka,

 2. kontynuacji zakupów poprzez dodawanie kolejnych towarów do koszyka,

 3. usunięcia poszczególnych pozycji z koszyka lub wyczyszczenia całego koszyka,

 4. poznania całej wartości zamówienia.

 1. Użytkownik składa zamówienie wypełniając formularz i podając dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail oraz dane odbiorcy: imię i nazwisko, ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail. Użytkowni zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki formularza prawidłowo oraz podać dane zgodne ze stanem rzeczywistym.

 2. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji dodatkowych, jak wystawienie faktury oraz dodania uwag do zamówienia, ponadto Użytkownik może dokonać akceptacji klauzul o przetwarzaniu danych osobowych oraz przesyłaniu informacji handlowych o aktualnej ofercie Sklepu drogą elektroniczną.

 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

 1. PRZYJĘCIE ZAMÓWIEŃ DO REALIZACJI

Po złożeniu zamówienia Sprzedawca w ciągu w ciągu 24h przesyła Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 1. ZAPŁATA CENY

   1. Zapłata za zakupiony towar dokonywana jest przelewem – na podany poniżej rachunek bankowy Sprzedawcy:

90249000050000450082317808

   1. Termin zapłaty wynosi 3 od dnia przyjęciu zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

 1. DOSTAWA

 1. Towary zakupione przy wykorzystaniu Sklepu dostarczane są na adres e – mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 2. Czas dostawy wynosi:

 1. w przypadku Konsumenta, który nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy - 2 dni robocze liczone od upływu terminu na odstąpienie od umowy, pod warunkiem zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku braku zaksięgowania wpłaty 2 dni robocze od dnia zaksięgowania;

 2. w przypadku Konsumenta, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, 2 dni robocze liczone od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;

 3. w przypadku Kupującego nie będącego Konsumentem, 2 dni robocze od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

 1. W przypadku, gdyby termin, o którym mowa w pkt 2 był dłuższy, Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed przesłaniem przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu oferty. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika dłuższego terminu dostawy, nie dochodzi do zawarcia Umowy, a złożona przez Użytkownika oferta przestaje wiązać.

V. GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru. Termin gwarancji wynosi trzy miesiące licząc od dnia wydania towaru Kupującemu. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze i obejmuje terytorium Polski.

 2. Kupujący, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, może składać zgłoszenie gwarancyjne osobiście w siedzibie Sprzedającego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: Nadolnik 1A 64-510 Wornki lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@prestahelp.com.

 3. Zgłoszenie powinna zawierać dokładny opis rodzaju wady, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia towaru, datę wystąpienia wady, dane kontaktowe Kupującego oraz Sklepu. Odpowiedź zostanie wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 4. Sprzedawca, w razie uwzględnienia zgłoszenia gwarancyjnego, zobowiązuję się do naprawy lub wymiany towaru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 6. Pomoc techniczna przy module trwa 3 miesięcy od momentu zakupu produktu. Po tym okresie naprawa jest rozliczana indywidualnie. 

VI.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku zaistnienia wad towaru, niezależnie od uprawnień wynikających
  z gwarancji, Konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. Powyższe prawo nie przysługuje innym Kupującym, w stosunku do których odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 3. Reklamację należy złożyć za pośrednictwem systemu HELPDESK, który znajduje się pod adresem: helpdesk.prestahelp.com/form.php lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@prestahelp.com.

 4. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis rodzaju wady, datę oraz nr zamówienia, datę doręczenia towaru, datę wystąpienia wady, dane kontaktowe Konsumenta oraz Sklepu, wskazanie żądania.

 5. O rozstrzygnięciu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania Konsument zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

 6. W przypadku gdy składana przez Konsumenta reklamacja zostanie rozpatrzona na jego korzyść, Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

 7. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje - zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - prawo odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów.

 2. W celu odstąpienia od umowy ( w wypadku nie zgodności produktu z opisem) Konsument zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem listem poleconym na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub przesłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep@prestahelp.com. W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Konsument niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w ustępach powyżej, umowa jest uważana
  za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy na adres e – mail Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO NIE BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

Kupującemu nie będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie dziesięciu dni liczonych od dnia wydania rzeczy za zapłatą kwoty odstępnego w wysokości równowartości 30% końcowej ceny zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego. Jeżeli została uiszczona uprzednio zaliczka uważana jest za zapłacenie odstępnego. W przypadku gdy kwota zaliczki przewyższa kwotę odstępnego nadwyżka zostaje zwrócona Kupującemu. Jeżeli kwota zaliczki nie pokrywa w całości wysokości odstępnego, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia różnicy jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu.

IX.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako administratora danych osobowych, w celu wykonania Umowy przez Sprzedawcę, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Kupującym Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

X. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. informujemy, że Sklep wykorzystuje pliki cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwer WWW, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 2. analityczno-statystycznych (analiza zachowań Użytkowników na stronie Sklepu), marketingowych oraz w celu dopasowania treści do indywidualnych potrzeb Użytkowników;

 3. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 4. utrzymania sesji Użytkownika Sklepu.

XI MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES.

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać, na stronie internetowej Sklepu, nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie o prawach konsumenta.

 3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od 15 października 2016r.

Politykę prywatności znajdzesz pod tym linkiem: POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.

………………………….

(miejscowość i data)

---------------------------------

Imię i nazwisko

............................................

............................................

(adres zamieszkania)

Telefon:.............................

E-mail:.....................................

Nr. zam.:.................................

Jakub Gzyl

egzyl.pl

Stobnicka 25

64-520 Zielonagóra

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy …………………………………………………... z dnia ………………………. r.
Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................

...................................................
(podpis składającego oświadczenie)